Informacja RODO

Strona główna » Informacja RODO

 

Informacja ERATIA Marcin Samol wymagana Rozporządzeniem[1] o danych osobowych

 

1.      Kto jest Administratorem danych osobowych? Jak się skontaktować z Inspektorem danych osobowych w ERATII?

Administratorem Pani/Pana[2] danych osobowych jest ERATIA Marcin Samol z siedzibą we Wrocławiu przy ul. A. Ostrowskiego 7 / 148, 53-238 (dalej: ERATIA) Z Inspektorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres pocztowy ERATII (najlepiej z dopiskiem „Administrator danych osobowych”) lub adres elektroniczny ado@eratia.pl

2.      W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej ERATIA przetwarza dane osobowe?

ERATIA przetwarza dane:

2.1. W celu wykonywania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta – mogą to być np. zgody na przetwarzanie danych w celu marketingowym, potwierdzone subskrypcje newslettera i inne. Podstawę prawną stanowią przepisy Rozporządzenia, prawa wspólnotowego (lub prawa Unii Europejskiej) lub polskiego mające zastosowanie do pośredników kredytowych lub ustaw lub aktów wykonawczych szczególnych dotyczących danej zgody/upoważnienia, w szczególności prawa bankowego, ustawy o kredycie hipotecznym oraz do pośredników nieruchomości, w szczególności ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.2. W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie chodzi o wszelkie umowy pośrednictwa zawierane z Klientami przez ERATIĘ, a także wszelkie czynności przygotowawcze poprzedzające zawarcie umowy, w tym analizy i oceny zdolności kredytowej, konsultacji z instytucjami finansowymi (w szczególności Bankami, Leasingodawcami, przedsiębiorstwami pożyczkowymi z sektora pozabankowego, Towarzystwami Ubezpieczeń), a następnie wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem procesu kredytowego – w szczególności przygotowanie i gromadzenie dokumentacji kredytowej (w tym np. formularzy bankowych, oświadczeń, dokumentów finansowych, dokumentów nieruchomości i innych), przekazywanie tej dokumentacji do instytucji finansowych, monitorowanie procesu analizy w instytucjach finansowych, przekazywanie Klientowi decyzji kredytowych, umów, załączników, pomoc w spełnianiu warunków umownych zarówno przed, jak i po uruchomieniu produktu finansowego.

2.3. W celu wykonywania obowiązku prawnego - w tym zakresie chodzi o obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) dotyczących banków, prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności obowiązku zachowania bezpieczeństwa przechowanych środków lub obowiązku przekazywania i pobierania danych do/z baz informacji związanych z oceną zdolności lub wiarygodności kredytowej lub analizą ryzyka Klientów. Ponadto obowiązki takie mogą wynikać m.in. z prawa o ochronie konkurencji i konsumentów lub innych przepisów przewidujących wymóg dostosowania usług proponowanych konsumentom do cech tych konsumentów lub proponowania im adekwatnego charakteru tych usług, prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji lub przepisów dotyczących przeciwdziałaniu czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji. Ponadto ERATIA ma prawo przetwarzać dane w celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawione organy, instytucje lub sądy, a także zaleceń lub rekomendacji wydawanych przez uprawnione organy lub instytucje.

2.4. W celu utrzymania, wyświetlania stron internetowych lub wykonywania komunikacji za pomocą tych stron, w zakresie danych identyfikujących takich jak numer IP, numery urządzenia i innych danych w zakresie i na podstawie właściwych przepisów prawa telekomunikacyjnego lub prawa wspólnotowego. Przepisy prawa określają kiedy, w jakim zakresie przetwarzanie danych w tym celu wymaga zgody, a także mogą opisywać sposób jej udzielania lub odwołania.

2.5. w celu marketingowym rozumianym jako (1)przekazywanie, w tym wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych, (2)łączenie danych otrzymanych od Klienta z informacjami dotyczącymi sytuacji ekonomicznej Klienta, jego cech lub zachowań, lub preferencji w celu dopasowania informacji handlowych do znanych lub przewidywanych potrzeb Klienta lub oczekiwań (profilowanie). (3)w przypadku pośrednictwa nieruchomości w celu przekazywania podmiotom współpracującym oraz (4)w celu wprowadzenia do systemu wymiany ofert nieruchomości – na podstawie uzyskanej zgody.

Termin „Informacje handlowe” oznacza wszelkie formy reklam, promocji, w tym konkursy lub gry losowe, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, usług lub produktów (1) ERATII lub (2) innych podmiotów, których usługi lub produkty są oferowane lub związane z działalnością ERATII. Profilowanie oznacza przetwarzanie w celach marketingowych informacji uwzględniających sytuację ekonomiczną Klienta lub inne jego cechy lub zachowania lub preferencje. W każdej chwili można zrezygnować z profilowanego marketingu, lecz może się to wiązać z niemożliwością wykonania zlecenia Klienta (w szczególności – poszukiwania ofert kredytów i innych produktów finansowych, poszukiwania nieruchomości). ERATIA przetwarza dane w celu marketingowym na podstawie zgody klienta, a także na mocy przesłanki uzasadnionego interesu ERATII i/lub jej partnerów (w szczególności – przekazywanie Klientowi dopasowanych do jego preferencji ofert produktów i usług finansowych, ofert sprzedaży lub wynajmu nieruchomości).

2.6. w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów ERATII wskazanych powyżej, a nadto takich jak:

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników, klientów) i mienia ERATII, w tym monitoring placówek ERATII, z zachowaniem prywatności i godności osób,

2) zapewnienie bezpieczeństwa transakcji, w zakresie który nie wynika obowiązków nałożonych przepisami prawa, a z zasad i polityk przyjętych przez ERATIĘ,

3) zarządzania relacjami i w celu marketingowym, w tym reklam profilowanych dla określonych klientów lub grupy klientów,

4) dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw ERATII lub podmiotu, który ERATIA

reprezentuje.

2.7. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane przez ERATIĘ w sposób zautomatyzowany.

3.      Pozostałe informacje o innych celach w jakich ERATIA może przetwarzać dane.

Poza celami wskazanymi w pkt.2 (cel pierwszorzędny), dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne: (a) przeniesienie danych do archiwum, lub (b) audyty lub postępowania wyjaśniające, lub (c) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej, lub (d) pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne lub naukowe, lub (f) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla ERATII.

4.      Rodzaje przetwarzanych danych.

ERATIA przetwarza dane związane z:

4.1. Identyfikacją lub weryfikacją klienta – chodzi tu o stwierdzenie lub sprawdzenie tożsamości klienta lub podmiotu, który klient reprezentuje, jako osoby uprawnionej do dokonania określonej czynności, dane potwierdzające zgodność z danymi podawanymi lub otrzymywanymi z właściwych dokumentów, rejestrów lub wykazów, a także danymi identyfikującymi urządzenia (np. nr telefonu, IP, email, numery urządzeń mobilnych), którymi posługuje się Klient, także jako osoba reprezentująca dany podmiot mający relację prawną z ERATIĄ.

4.2. Danymi transakcyjnymi – chodzi tu o dane pozwalające na wykonanie określonej transakcji lub związane z jej wykonaniem.

4.3. Danymi dotyczącymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej – poza danymi z odpowiednich rejestrów o stanie cywilnym i sytuacji rodzinnej uważa się także informacje np. o osobach pozostających na utrzymaniu, wspólnym gospodarstwie domowym.

4.4. Danymi finansowymi lub związanymi z świadczeniem usług – chodzi tu o dane związane z świadczeniem danej usługi, sytuacją majątkową, finansową Klienta lub osób, których dana czynność dotyczy lub z którymi jest związana np. dane o majątku, dane określające zdolność i wiarygodność kredytową, lub inne dane potrzebne do korzystania z usług ERATII, w tym technicznej komunikacji z ERATIĄ np. przez formularz kontaktowy na stronie www.

4.5. Danymi dotyczącymi poszukiwania na stronie internetowej, które są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów prawa – dane te są pobierane zgodnie z Polityką cookies, polityką prywatności.

4.6. Danymi odnoszącymi się do preferencji lub zachowań – chodzi tu o dane analizowane w celu wykonania zleconej usługi (na przykład poszukiwanie kredytu zgodnego z preferencjami, poszukiwanie nieruchomości zgodnej z preferencjami) lub przekazane na mocy odpowiedniej zgody np. zgody na przekazywanie informacji handlowej w celu marketingowym za pomocą urządzeń elektronicznych lub innej podstawie prawnej.

4.7. Danymi dotyczącymi działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej – dane lub informacje o takiej działalności klienta lub podmiotu, który on reprezentuje, które są potrzebne w związku z usługą lub produktem oferowanym przez ERATIĘ lub za jej pośrednictwem.

4.8. Danymi audio–wizualnymi – dane nagrywane związane z zabezpieczeniem mienia lub majątku, dane związane z nagrywaniem rozmów dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych.

5.      Kategorie odbiorców danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności (w szczególności Bankom i innym instytucjom finansowym, pośrednikom nieruchomości, współpracownikowm ERATII wykonującym zlecenia – np. biznesplany, obsługującym klientów w imieniu ERATII, kontrahentom ERATII – np. biurom rachunkowym, informatykom itp.) oraz podmiotom, którym ERATIA przekazała dane na podstawie zgody/upoważnienia osoby, której dane dotyczą. ERATIA może także powierzać dane innym podmiotom, nadal zachowując funkcję ich administratora.

6.      Jak długo ERATIA będzie przetwarzała dane?

Okres przetwarzania danych przez ERATIĘ zależy od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez ERATIĘ, zgodnie z tymi przepisami metod lub modeli, zgód lub innych oświadczeń klienta. ERATIA przetwarza dane związane z:

1) umową, inną czynnością prawną – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeśli czynność ta dochodzi do skutku przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy czynności nie doszła do skutku ERATIA przetwarza dane przez 3 lata od dnia zebrania danych,

2) danymi archiwalnymi – po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych oraz pozostałe dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, w szczególności postępowanie karne okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie,

3) orzeczeniem sądowym – w okresie do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postepowanie,

4) zgodą klienta (w szczególności marketingu produktów i usług własnych i partnerów ERATII) - do czasu odwołania zgody. Zaprzestanie przetwarzania danych w określonym celu przewidzianym zgodą nie niweczy prawa ERATII do przetwarzania danych w tym samym celu ale na innej podstawie prawnej lub w innym celu. Klient zawsze może wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody.

Okresy wskazane powyżej nie sumują się. Dane mogą być przetwarzane oddzielnie wg poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych ale nie pozbawia to Banku prawa do przetwarzania danych w innym celu, z innej podstawy prawnej.

7.      Informacja o prawach Klienta.

7.1. Klient ma prawo żądania od ERATII dostępu do dotyczących go danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Klient w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto w przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, Klient w zakresie technicznie możliwym, ma prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa np. bankowego, może być wymagane uzyskanie zgody klienta lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Wnioski w sprawie realizacji praw Klient może składać pisemnie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, ERATIA przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym i nośniku.

7.2. Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie zgody Klienta, ma on prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

7.3. Organem nadzorczym wobec ERATII w zakresie danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.4. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji (np. złożenia wniosku kredytowego). Jeśli Klient nie poda danych wymaganych umową lub przepisami prawa ERATIA nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji. Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Zawieranie umów z podmiotami trzecimi może wymagać przekazywania tym podmiotom informacji chronionych odrębnymi przepisami. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Odmowa udzielenia takiej zgody lub jej wycofanie może oznaczać, że ERATIA nie będzie miała podstawy prawnej do przekazania informacji podmiotowi trzeciemu. Skutki takiej odmowy mogą mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się je od dnia 25 maja 2018 r.

[2] W tej informacji jest Pan/Pani określana, jako „Klient”, bez względu na to jaka jest Pana/Pani relacja prawna z ERATIĄ.

 

Ważne! Nsza strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.

Akceptuję, zamknij komunikat »